Viraschreiwung bis den 13. Juli

Nëmme fir Kanner déi schonn un engem Cours deelgeholl hunn.

Préinscription prioritaire jusqu ’au 13 juillet.

Seulement pour enfants qui ont déjà participé à un cours

Schwammcours zu Biwer – Hierscht 2016

Ufank : 28. September 2016 – Schluss : 14. Dezember 2016
(Keng Cours’en den 12. Oktober an den 2. November)

Cours de natation à Biwer – Automne 2016

Début: 28 septembre 2016 – Fin: 14 décembre 2016
(pas de cours le 12 octobre et le 2 novembre)

Elterevereenegung “Rénert” Bech/Manternach

logo_elvere_3

Sujet

Numm Elteren / Nom parent (*)

Virnumm Elteren / Prénom parent (*)

Adress / adresse (*)

n° tel. (*)

mail (*)

--------------------------------

Numm Kand / nom enfant (*)

Virnumm Kand / prénom enfant (*)

Gebuertsdatum Kand / date de naissance enfant (*)

Mäi Kand huet fir d'läscht folgende Cours gemaach :

Mon enfant à dernièrement suivi le cours suivant :

Ufänger / débutantOpbau / moyenFortgeschratt / avancé

Ech schreiwe mäi Kand an de Cours an dee fir et recommandéiert ass

J'inscris mon enfant au cours qui lui est reccomandé
jo / oui

Remark / remarque :

Eng defintiv Konfirmatioun mat Informatioun gëtt iech an e puer Deeg geschéckt.

Une confirmation defnitive avec information vous sera envoyée dans les prochains jours.

(*) Pflichtfeld / champ obligatoire

serviced by NetZetera.lu