Skip to content

Viraschreiwung bis den 13. Juli

Nëmme fir Kanner déi schonn un engem Cours deelgeholl hunn.

Préinscription prioritaire jusqu ’au 13 juillet.

Seulement pour enfants qui ont déjà participé à un cours

Schwammcours zu Biwer – Hierscht 2016

Ufank : 28. September 2016 – Schluss : 14. Dezember 2016
(Keng Cours’en den 12. Oktober an den 2. November)

Cours de natation à Biwer – Automne 2016

Début: 28 septembre 2016 – Fin: 14 décembre 2016
(pas de cours le 12 octobre et le 2 novembre)

Elterevereenegung “Rénert” Bech/Manternach

priority inscription

  Sujet

  Numm Elteren / Nom parent (*)

  Virnumm Elteren / Prénom parent (*)

  Adress / adresse (*)

  n° tel. (*)

  mail (*)

  --------------------------------

  Numm Kand / nom enfant (*)

  Virnumm Kand / prénom enfant (*)

  Gebuertsdatum Kand / date de naissance enfant (*)

  Mäi Kand huet fir d'läscht folgende Cours gemaach :

  Mon enfant à dernièrement suivi le cours suivant :

  Ufänger / débutantOpbau / moyenFortgeschratt / avancé

  Ech schreiwe mäi Kand an de Cours an dee fir et recommandéiert ass

  J'inscris mon enfant au cours qui lui est reccomandé
  jo / oui

  Remark / remarque :

  Eng defintiv Konfirmatioun mat Informatioun gëtt iech an e puer Deeg geschéckt.

  Une confirmation defnitive avec information vous sera envoyée dans les prochains jours.

  (*) Pflichtfeld / champ obligatoire

  serviced by NetZetera.lu