Skip to content

Petitioun – Parking Rénert

« Fir e séchere Parking bei der Grondschoul Rénert »

Mir wëllen bei der Grondschoul Rénert, Berbuerg e Parking deen d’Sécherheet vun de Kanner garantéiert mat

  • Reamenagement vu engem extrae Agang an Ausgang fir privat Autoen onofhängeg vun de Foussgängerweeër déi d’Kanner benotzen
  • Amenagement vun extrae Foussgänger-Weeër fir d’Kanner (ausserhalb vun den Autosweeër) op dem ganze Parking
  • Amenagement vu Busquaien
  • Amenagement vu “Kiss & Go”  – Parkplazen

Dofir fuerdere mir de Synecosport op, e Projet fir de Parking ze stëmmen deen dëse Kritäre Rechnung dréint an de bis elo zeréckbehalene Projet opzeginn.

« Pour un parking plus sûr près de l’école fondamentale Rénert »

Nous réclamons près de l’école Rénert à Berbourg un parking qui garantisse la sécurité des enfants avec

  •  Aménagement d’une entrée-sortie pour les voitures qui soit indépendante des voies pour piétons empruntées pas les enfants
  • Aménagements de sentiers spéciaux pour les enfants hors des voies pour les voitures sur l’ensemble du parking
  • Aménagement de quais pour les bus
  • Aménagement de places de parking “Kiss & Go”

Ainsi nous appelons le Synecosport à voter un projet qui réponde à ces critères et d’abondonner le projet retenu actuellement.

 

Petitioun – Parking Rénert

Dëse Plang ass eng Skizz vun der ELVERE a baséiert op den Erklärungen, déi mir bei der Presentatioun kritt hunn. En entsprécht net 100% dem tatsächleche Projet, ass net bindend an soll just déi generell Iddie vum Projet presentéieren.

Ce plan est une esquisse élaborée par l‘ELVERE sur base des explications reçues lors de la présentation du projet. Il ne correspond pas à 100% au projet réel, n’est pas contraignant et est juste censé représenter les idées générales du projet réel.

 

serviced by NetZetera.lu