Skip to content

MEMBERSKAARTEN 2022

Huelt eng Memberskaart vun der ELVERE !!
Mat ärer Ënnerstëtzung hëlleft dir der Schoul well d’Joresgewënner vun der ELVERE fléissen direkt erëm an d’Schoulorganisatioun.

Aktive Member kennen Eltere resp. Erzéungsberechtegt ginn, deenen hir Kanner d’Schoule vun de Gemenge Bech a Manternach besichen.

Fir aktive Member ze ginn, iwwerweisst 10 Euros op de Kont :
LU17 1111 2563 5177 0000 (CCPL)
Bénéficiare : ELVERE
Communicatioun : Cotisatioun 2022

 – Hei fannt dir nach déi aner Zorten vu Member.

serviced by NetZetera.lu